Zřizovatel

Statutární město Kladno, Nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupené primátorem Ing. Danem Jiránkem vydává

Zřizovací listinu

o zřízení příspěvkové organizace
Domov pro seniory Kladno

Čl. I
Název, sídlo a identifikační číslo organizace

 1. Název organizace: Domov pro seniory Kladno
 2. Sídlo organizace: Františka Kloze 1178, Kladno PSČ 272 01
 3. IČO: 66318475

Čl. II
Zřizovatel

Statutární město Kladno, jako zřizovatel, pověřuje Domov pro seniory Kladno zajištěním služby obecného hospodářského zájmu na území města Kladna, spočívající v poskytování služby sociální péče – Domova pro seniory.

Závazkem Statutárního města Kladna, jako zřizovatele, je prioritně podporovat Domov pro seniory Kladno při dotačním řízení města, popřípadě dalších institucí.

Statutární město Kladno, jako zřizovatel, zajistí pro Domov pro seniory Kladno vyrovnávací platby ve výši rozdílu mezi prokazatelnými náklady a výnosy včetně dotací, souvisejícími s poskytováním služby sociální péče.


ČI. III
Statutární orgán

 1. Funkci zřizovatele vykonává Rada města Kladna.
 2. V čele organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Kladna.
 3. Ředitel je statutárním orgánem, který řídí činnost organizace a je oprávněn jednat jejím jménem navenek v souladu s platnými právními předpisy. Rozhoduje o všech záležitostech domova, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo vnitřními předpisy vyhrazeny do působnosti zřizovatele.

ČI. IV
Účel a předmět činnosti organizace, okruhy doplňkové činnosti


Účel – Domov pro seniory Kladno jako poskytovatel sociálních služeb nabízí pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Předmět činnosti
• poskytování komplexní sociální péče spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a dalšího zaopatření

Domov pro seniory Kladno poskytuje zdravotní, rehabilitační, sociální a ošetřovatelskou péči personálem s odpovídající kvalifikací.
V souvislosti s plněním svých úkolů může domov pro seniory vhodným způsobem provádět propagační činnost.

Předmět doplňkové činnosti dle § 27 odst. 2) g) Zákona č. 250/2000 Sb.,:
Poskytování služeb dalším občanům v rámci kapacitních možností domova:
rehabilitace, pedikúra, prodej stravy.
Nákup a prodej drobného zboží pro obyvatele Domova pro seniory Kladno, výroba a prodej předmětů v rámci pracovní terapie.
Reklamní činnost a marketing.
Zřizovatel stanoví organizaci při provozování vedlejší činnosti důsledné dodržování Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., FS o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít jen ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
Doplňkovou činnost, která je živností podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna příspěvková organizace vykonávat dnem vzniku oprávnění provozovat živnost podle tohoto zákona. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, musí být sledována odděleně a nesmí být ztrátová.

ČI. V
Vymezení majetku zapisovaného do katastru nemovitostí


Příspěvkové organizaci se vypůjčují budovy a pozemky specifikované ve Smlouvě o výpůjčce, která je přílohou č. 1 této zřizovací listiny a tvoří její nedílnou součást, za podmínek stanovených v této smlouvě.
Příspěvková organizace nemá právo nabývat nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele ani do vlastnictví svého bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.


ČI. VI
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové

organizaci předává
k hospodaření (svěřený majetek)
Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele vymezený v příloze č. 2 této zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást. Součástí předávaného majetku je i majetek nabytý od 1. 9. 2009 do 30. 9. 2009 příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele v souladu s § 27 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Veškerý majetek, který příspěvková organizace nabývá svou činností hlavní nebo doplňkovou, s výjimkou majetku získaného darem nebo děděním ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlech, nabývá dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření.

ČI. VII
Vymezení práv, která příspěvkové organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena

a) Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví svého zřizovatele.
b) V případě nabývání dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč v jednotlivém případě a dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč v jednotlivém případě, je nabývání možné pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
c) Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
d) Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem následující práva:

 • majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti,
 • pronajímat svěřený majetek pro potřeby doplňkové činnosti, schválené touto zřizovací listinou,
 • vyřazovat jednotlivý majetek, jehož pořizovací cena nepřesáhla částku 40 tis. Kč, o vyřazení rozhoduje ředitel příspěvkové organizace spolu s likvidační komisí příspěvkové organizace,
 • prominout pohledávky v jednotlivých případech do výše 5 tis. Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku nebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky.
  e) Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem následující
  povinnosti:
 • pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení,
  majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví,
 • provádět inventarizaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví svěřený majetek účetně odepisovat podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
  chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním,
 • pojistit svěřený majetek,
  provádět revize elektrospotřebičů.
  f) Omezení majetkových práv:
 • změna účelu využití majetku nebo jeho částí či součástí, jejich prodej, likvidace, směnu, vklad do majetku jiné osoby nebo zatížení zástavním právem, popřípadě výpůjčka a jakékoli jiné dispozice se svěřeným majetkem podléhají písemnému souhlasu zřizovatele.

Čl. VIII
Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví

Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:

a) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
b) děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout.

Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace musí být sledován odděleně.
Při nakládání s majetkem ve svém vlastnictví se příspěvková organizace řídí obecně závaznými právními předpisy a příslušnými vnitřními předpisy příspěvkové organizace.

Čl. IX
Předchozí souhlas zřizovatele

Předchozí souhlas zřizovatele podle této zřizovací listiny se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho součástí.

V případě peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč v jednotlivém případě, se touto zřizovací listinou poskytuje předchozí souhlas pro všechny právní úkony.

Čl. X
Poskytování darů


Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.


Čl. XI
Finanční hospodaření


Finanční hospodaření příspěvkové organizace je upraveno obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy zřizovatele, vnitřními předpisy příspěvkové organizace a zejména § 28 až § 37 zákona o rozpočtových pravidlech.

ČI. XII
Finanční kontrola


Útvar interního auditu se nahrazuje výkonem veřejnoprávní kontroly dle § 29 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII
Doba trvání organizace a rozsah činnosti

Příspěvková organizace je zřízena od 1. ledna 1997 na dobu neurčitou. Rozsah činnosti Domova pro seniory Kladno – poskytování sociální služby, je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a je nepřetržitý, nejméně však po dobu realizace a udržitelnosti projektu „Vybavení Domova pro seniory Kladno“.

ČI. XIV
Závěrečná ustanovení


Domov pro seniory Kladno byl jako samostatná příspěvková organizace zřízen Statutárním městem Kladnem s účinností ode dne 1. 1. 1997. Současně byl zřizovatelem vydán statut této organizace. K naplnění dikce ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, vydává zřizovatel o vzniku organizace tuto zřizovací listinu.
Tato zřizovací listina v úplném znění nahrazuje do současné doby vydané zřizovací listiny příspěvkové organizace včetně jejich dodatků.

Vydáním této zřizovací listiny není přerušena kontinuita trvaní příspěvkové organizace, jejich práv a povinností z doby předchozí. Tato zřizovací listina v úplném znění nabývá účinnosti dnem 18. 9. 2012.

Veškeré změny a dodatky ve zřizovací listině musí být provedeny písemně a pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Kladna.

Tato zřizovací listina v úplném znění se vydává ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příspěvková organizace a dvě zřizovatel.

Nedílnou součástí této zřizovací listiny je:
Příloha č. 1: Smlouva o výpůjčce
Příloha č. 2: Svěřený majetek

V Kladně dne: 18. 9. 2012

Ing. Dan Jiránek
primátor města Kladna