Tyto principy a zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s klienty a při poskytování služeb. Principy a zásady naší činnosti ve vztahu ke klientům máme obsaženy rovněž v Etickém kodexu, který máme vytvořen jako součást vyjádření kultury, v níž pracujeme. Jedná se především o:

 • přizpůsobování služby potřebám klientů – individuální plánování
 • respektování práv klientů
 • zapojení klientů do rozhodování o způsobu poskytování služby
 • spolupráce s rodinou klienta
 • nestrannost a diskrétnost
 • podpora společenských kontaktů klienta
 • otevřenost zařízení vůči veřejnosti
 • odbornost pracovníků
 • soustavné prohlubování vzdělání pracovníků
 • týmová spolupráce
 • zajištění pocitu bezpečí, zázemí a sounáležitosti
 • respektování soukromí a partnerských vztahů
 • práce s rizikem, jeho vyhodnocování
 • vytváření podmínek pro uplatnění vlastní vůle klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • vytváření a uplatňování vnitřních pravidel pro ochranu klienta před předsudky a negativním hodnocením

Tyto principy a zásady vedou k maximálnímu sociálnímu začlenění našich klientů.