Tento Návštěvní řád, platný od 1. ledna 2022, upravuje povinnosti všech osob, které přicházejí do domova pro seniory.

 1. Návštěvy se zapisují do “Knihy návštěv”. Zapisuje se datum a čas příchodu, jméno a příjméní, jméno navštívené osoby a čas odchodu. Při vstupu do domova může být vyžadováno vyplnění čestného prohlášení, je-li tak stanoveno zvláštním předpisem.
 2. Návštěvy mohou být uskutečněny pouze v prostorách k tomu vyhrazených, tj. pokoj klienta, chodby, společenská místnost a venkovní prostory domova.
 3. Do provozních prostor domova není návštěvám vstup povolen.
 4. Návštěvy nesmějí vynášet z areálu majetek patřící domovu, ani jinak zasahovat do vybavení.
 5. Pravidelné návštěvní hodiny jsou v době od 13:00 do 19:00. Mimořádně lze uskutečnit návštěvu mimo tyto hodiny pouze se souhlasem sestry ve službě.
 6. Návštěvy nesmějí vstupovat na pokoj bez zaklepání a svolení klientů.
 7. Návštěvám trpícím infekčním onemocněním je vstup přísně zakázán.
 8. Ředitel domova může ze závažných důvodů vyhlásit zákaz návštěv nebo jiné omezení.
 9. Návštěvám není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, zbraně, omamné látky a nepřiměřené množství rychle se kazících potravin.
 10. Návštěva se psem, nebo jiným “domácím mazlíčkem”, je možná pouze po dohodě s ředitelem DSK.
 11. Návštěvám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, omamných látek, nebo svým jednáním či vzhledem vzbuzují nedůvěru, jsou pracovníci recepce oprávněni odepřít vstup.
 12. V budově platí zákaz kouření.
 13. Pokud návštěvy narušují pořádek a klid v domově, případně pohodu klientů nebo znehodnocují majetek, má personál právo návštěvu ukončit.
 14. Návštěvy jsou povinny vždy uposlechnout pokynů personálu a respektovat rozhodnutí vydaná ředitelem DSK.
 15. Všechny návštěvy jsou povinny respektovat soukromí klientů.