Pro koho jsou služby Domova pro seniory Kladno určeny:

Domov pro seniory je zaměřen na poskytování sociálních služeb pro seniory, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy rodiny, ani pečovatelskou službou, případně jinými službami sociální péče.
Služby jsou určeny seniorům se zachovanou či omezenou mobilitou a seniorům se ztrátou mobility, a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně.

Cílová skupina: senioři

Věková struktura: mladší senioři (60 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Pro koho jsou služby Domova pro seniory Kladno určeny:

Naše služby nejsou určeny osobám závislým na alkoholu a jiných omamných látkách, dále nejsou určeny osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý lékařský dohled, nebo těm, jejichž osobní cíle nedokáže naše organizace naplnit.

Při srovnání služeb, které jsou skutečně poskytovány jednotlivým klientům, existuje soulad s posláními, cíly, principy, zásadami i dalšími pravidly a metodickými materiály, které má DSK písemně zpracované. Tyto dokumenty jsou k dispozici na veřejně přístupných místech (např. na recepci, na jednotlivých patrech, na Magistrátu města Kladna a také na webových stránkách www.domov-kladno.cz a jsou srozumitelné pro všechny osoby.