Cílem poskytování našich služeb je především spokojenost všech klientů s dohodnutým rozsahem služby a mírou podpory. Odstranění pocitu osamění, dosažení toho, aby klienti vnímali způsob poskytování služby jako pozitivní podporu ke snižování následků nepříznivé situace, pro kterou naši službu vyhledali. Napomoci tomu, aby se prostřednictvím našich služeb co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života.

K dosažení těchto cílů využíváme tyto prostředky:

  • podpora zájmu klientů o společenské kontakty
  • zajištění zprostředkování dostupnosti dalších služeb a kontaktů
  • vytváření podmínek pro zachování soukromí klientů
  • udržování bezpečného bydlení klientů na dobré technické a estetické úrovni
  • podpora zájmu klientů o aktivně trávený čas
  • podpora zájmu klientů o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu
  • podpora zájmu klientů o rozvoj jejich soběstačnosti
  • zajištění individuálního plánování způsobu poskytování služeb
  • zajištění péče o zaměstnance (vzdělávání, stáže, semináře, supervize apod.)

Krátkodobé a dlouhodobé cíle:

Mezi krátkodobé cíle organizace patří pravidelná aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb, pravidelné schůzky klientů s vedením DSK, zavedení kvalitní sociální služby ve všech aspektech poskytování sociální služby domov pro seniory odpovídajících současnému standardu v pobytových zařízeních poskytujících sociální službu, zdokonalování služby v součinnosti s rodinami klientů, s přihlédnutím k individuálním požadavkům klientů sociální služby domov pro seniory, vzdělávání zaměstnanců nad povinný rámec daný zákonem.

Mezi dlouhodobé cíle organizace patří dokončení rekonstrukce domova, vybavení jednotlivých rekonstruovaných částí domova, zajištění plné bezbariérovosti domova, prohloubení spolupráce s ostatními organizacemi města Kladna, které zajišťují sociální služby.