I.

Domov pro seniory Kladno (dále jen DSK) je zařízením sociální péče a jako takové poskytuje svým klientům, kteří jsou příjemci příspěvku na péči, úkony péče dle jednotlivých stupňů závislosti, jež se hodnotí podle aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby vymezeny níže v této směrnici. Tyto aktivity označují rozdělení úkonů, ale neznačí nemožnost jejich prolínání dle aktuálních potřeb klientů DSK.

II.

Schopnost klienta zvládat základní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk klienta. Hodnotí se tělesné struktury a tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže, a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností.

III.

Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu.

IV.

Klientům DSK, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči, poskytuje DSK rovněž níže uvedené úkony péče, avšak proti finanční úhradě ve výši 120,- Kč za 1 hodinu péče.
Jednotlivé úkony péče a konkrétní výše úhrady je zanesena ve Smlouvě o poskytování sociální služby každého klienta DSK, který není příjemcem příspěvku na péči.

AKTIVITY PRO JEDNOTLIVÉ ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI –
VYMEZENÍ SCHOPNOSTÍ ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY:

a) MOBILITA – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

b) ORIENTACE – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c) KOMUNIKACE – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

d) STRAVOVÁNÍ – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

e) OBLÉKÁNÍ A OBOUVÁNÍ – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřeně okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

f) TĚLESNÁ HYGIENA – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

g) VÝKON FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

h) PÉČE O ZDRAVÍ – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

i) OSOBNÍ AKTIVITY – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j) PÉČE O DOMÁCNOST – za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

Seznam aktivit uvedených v této směrnici plní pouze pomocnou funkci. Podrobná, individuální specifikace úkonů péče je zanesena ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

Tato směrnice se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění Vyhlášky č. 391/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Materiál je závazný pro: Všechny pracovníky DS Kladno, Františka Kloze 1178, Kladno 272 01
Platnost: od 1. 1. 2012
Kontrola: 1x ročně
Zpracovala: Bc. Andrea Syblíková
Kontakt: Bc. Andrea Syblíková, andrea.syblikova@dskladno.cz, tel.: 312 242 130
Připomínkovali: pracovníci zařízení – DS Kladno

Schválil: ředitel DS Kladno