INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Domov pro seniory Kladno, IČO: 66318475, se sídlem ul. Františka Kloze 1178, 272 01 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 747 (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele sociální služby (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Organizací.

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění a poskytnutí sociální služby v organizaci

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy
  – Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, informace o svéprávnosti. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
  – Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – místo narození, rodinný stav, informace o přiznání mimořádných výhod, číslo vkladní knížky a zůstatek, číslo bankovního účtu, číslo občanského průkazu, kontakt na kontaktní osoby a zákonné zástupce. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, v rozsahu odpovídajícímu individuálnímu plánu uživatele sociální služby a nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Organizace
  – Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – státní občanství, částka důchodu, jiný příjem, údaje o přiznaných dávkách, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a zdravotní stav, a to pro účely plnění zákonem stanovených povinností (§ 4, § 36, § 71, § 73 odst. 3 a 4, § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů).
 • zpracování citlivých údajů je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče
  – Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – údaje o kompenzačních pomůckách, o podávaných lécích, Barthelův index, test kognitivních funkcí – Mini Mental State Exam (MMSE), fotografie kožních defektů. Sdělení těchto citlivých údajů subjektem údajů je zde dobrovolné.

2) Zajištění a poskytnutí sociální služby mimo organizaci

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
  – Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, informace o svéprávnosti. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
  – Organizace tyto shromážděné údaje předává dalším poskytovatelům sociálních/zdravotních služeb a příslušným místním úřadům po potřeby řešení nepříznivé sociální situace, a to pouze na základě souhlasu subjektu.
  – Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adresa Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

3) Prezentace a propagace Organizace a marketing

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
  – Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa, zvukové záznamy a informace z biografie uživatele sociální služby, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
  – Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adresa Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Organizace, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů Organizace jsou: Open Solution, s.r.o., Preus Software – Ing. Tomáš Preus, Alfa Software, s.r.o.

Organizace subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Organizace dále předává osobní údaje v souladu se zákonem, a to ve stanovených případech následujícím subjektům: Úřad práce ČR, ČSSZ, ZP MV ČR, VoZP, VZP, ČPZP, OSSZ, Krajský úřad Středočeského kraje, Magistrát města Kladna, Okresní soud v Kladně, Exekutorské úřady, Centrum správních agend, FÚ Kladno.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjekt údajů může Organizace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Organizaci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Organizace nebo smluvní zpracovatel Organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Organizace požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Organizace vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

POVĚŘENÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) tímto informujeme, že pověřence pro ochranu osobních údajů pro Domov pro seniory Kladno vykonává:

Ing. Roman Šmíd
Moore Czech Republic, s.r.o.
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
tel: 227 031 495
e-mail: roman.smid@moore-czech.cz